1

1 Ekologická certifikace lesa – certifikát FSC®

Vedení firmy se zavazuje hospodařit dle platného standardu FSC.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně byl dne 15.11.2012 přijat za řádného člena občanského sdružení FSC ČR.

Tímto krokem deklarujeme, že nadále budeme podporovat myšlenku a principy FSC, dle kterých hospodaříme již od roku 1997, kdy jsme se stali historicky prvním lesním majetkem v České republice, který tento certifikát získal. Svým členstvím v ekonomické sekci občanského sdružení FSC ČR hodláme aktivně participovat na tvorbě národního standardu a šíření myšlenky trvale udržitelného lesního hospodářstvím s využíváním přírodě blízkých způsobů hospodaření.

Certifikát FSC ŠLP Křtiny

Product Schedule pro lesní hospodářství

číslo certifikátu  SA-FM/COC-001038, číslo licence FSC-C017074

Certifikát pro spotřebitelský řetězec FSC Pila Olomučany

Product Schedule pro Pila Olomučany

číslo certifikátu  SA-COC-001030, číslo licence FSC-C013364

2

2 Ekologická certifikace lesa – certifikát PEFC

 

Certifikát CZ 

Certifikát EN

Co je PEFC

Rada PEFC je nezávislá nevládní nezisková organizace, která od svého založení v roce 1999 podporuje trvale udržitelné hospodaření v lesích prostřednictvím certifikace lesů prováděné třetí nezávislou stranou. PEFC zajišťuje pro spotřebitele výrobků ze dřeva a papíru takové mechanismy, aby jim poskytla dostatečnou záruku, že jejich použitím podporují trvale udržitelné hospodaření v lesích. PEFC je globální zastřešující organizace pro posuzování a vzájemné uznávání nezávislých národních certifikačních systémů, které vznikly na širokém konsensu všech účastníků.

PEFC ČR

Je zájmové sdružení, jehož účelem je podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím certifikace systémem PEFC. PEFC ČR je zakládajícím členem Rady PEFC a její hlavní činností je:

  • vytvoření a správa Českého systému certifikace lesů platného na území České republiky vycházejícího ze základních principů stanovených Radou PEFC,
  • vytvoření a pravidelná revize kritérií trvale udržitelného hospodaření v lesích jako součásti Českého systému certifikace lesů s cílem postupného zlepšování hospodaření a stavu lesa,
  • vytvoření a pravidelná revize pravidel pro certifikaci spotřebitelského řetězce dřeva jako součásti Českého systému certifikace lesů,
  • prezentace a propagace Českého systému certifikace lesů na území České republiky i v zahraničí,
  • zajišťování vzájemného uznání Českého systému certifikace lesů především prostřednictvím Rady PEFC, spolupráce a koordinace činnosti s obdobnými certifikačními systémy v ČR i zahraničí,
  • administrace vlastnických práv a používání loga PEFC na území České republiky.
3

3 Certifikace spotřebitelského řetězce – certifikát C-o-C

Vedení  firmy  se  zavazuje  uplatňovat  a  udržovat   požadavky  spotřebitelského   řetězce  lesních produktů  v  souladu  se  směrnicí CFCS 2002:2013.

C-o-C certifikát

Příloha certifikátu C-o-C

Certifikace systému ověřování spotřebitelského řetězce lesních produktů navazuje na certifikaci lesů dle PEFC a dokládá skutečnost, že držitel tohoto certifikátu má zaveden systém ověřování původu dřevní suroviny a dalších lesních produktů.

Systém C-o-C je v České republice zaváděn a certifikován podle národního technického dokumentu CFCS (Spotřebitelský řetězec lesních prouktů) a týká se všech subjektů, které jsou zapojeny do řetězce zpracování dřeva od jeho těžby až po prodej produktů ze dřeva konečným spotřebitelům, jakožto i dalších lesních produktů.

Certifikát C-O-C, tak jako ostatní certifikační systémy, přináší majiteli lesa mnohé přínosy: – snazší přístup na trh s produkty ze dřeva, – zlepšení image celého dřevozpracujícího sektoru, – podpora spotřeby dřeva a zvýšení jeho konkurenceschopnosti vůči jiným materiálům, – zajištění kvality produktů.