cz

Lesní hospodářství a myslivost

Lesnické hospodaření na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP) je, kromě historických souvislostípřírodních podmínek, významně ovlivněno posláním a statutem vlastníka lesa, tj. Mendelovy univerzity v Brně (MENDELU) – veřejné vysoké školy.

Lesy ŠLP jsou legislativně zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení pro výuku a výzkum. V praxi to znamená realizaci vzorového lesnického hospodaření v souladu s nejnovějšími poznatky výzkumu, avšak ekonomicky rentabilního. ŠLP si musí na svoji činnost vydělat, a to především prodejem dříví.  Přesto je naší snahou být multifunkčním lesním majetkem, nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost.


1

1 Přírodní podmínky

Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10.228 ha (PUPFL) a vytvářejí souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj Brna, sahající až k městu Blansku. Pestré stanovištní podmínky na ŠLP 1. až 4. (5.) LVS, včetně lužních lesů jižně od Brna (v oboře Sokolnice a v bažantnici Rajhrad), dobře reprezentují podmínky v ČR. Převažují živná stanoviště nižších a středních poloh. Hospodaříme se všemi domácími druhy dřevin – převážně buk, smrk, dub a borovice, včetně introdukovaných druhů – hlavně douglaska. Poměr listnatých a jehličnatých druhů dřevin je 62 : 38. Proslulé jsou vysoce hodnotné buko-modřínové smíšené porosty. Podrobnější informace k přírodním podmínkám najdete zde.

2

2 Organizace výroby

Hlavní výroba se realizuje na třech polesích – Vranov u Brna, Habrůvka a Bílovice nad Svitavou. Organizační strukturu každého polesí tvoří vždy vedoucí polesí (celkem 3), jeho zástupce – technik (celkem 3), lesníci na jednotlivých úsecích (celkem 11) a dělníci v těžební a pěstební činnosti. Podpůrnými středisky pro polesí jsou lesní školky, pila Olomučany a středisko údržby a služeb Adamov disponující 2 odvozními soupravami. Odbyt a výroba dříví, správa majetku, IT podpora, PR a kompletní podniková strategie jsou řízeny z ústředí podniku ve Křtinách.

 

3

3 Lesnické hospodaření

Vlastní lesnické hospodaření probíhá v souladu s naší koncepcí a platným lesním hospodářským plánem (aktuální LHP pro decennium 2013 – 2022). Roční výše těžeb, tedy bilancovaný etát činí 69 400 m³ dřevní hmoty. Roční celkový běžný přírůst činí 7,4 m3/ha při průměrné hektarové porostní zásobě 248 m3. Zaměřujeme se hlavně na nepasečné formy hospodaření a tvorbu smíšených porostů s co největším využitím přirozené obnovy lesa (v předchozím decenniu činila 45 % rozsahu prvního zalesnění). Umělou obnovu používáme hlavně při doplňování a zpestřování přirozené obnovy nebo na holinách z nahodilé těžby.

Každoročně sázíme okolo 0,5mil. sazenic a desítky druhů dřevin – nejvíce duby, buky a javory a další, vše ve směsích. Pracujeme i se vzácnějšími domácími listnáči jako třešeň či jeřáb břek. Testujeme též suchu odolné druhy, jako například jižní druhy dubů. Osivo pro pěstování sazenic získáváme z vlastních uznaných zdrojů reprodukčního materiálu. Dříví z našich lesů, včetně produktů pily pochází z trvale udržitelného a ekologicky šetrného hospodaření a je certifikováno v rámci FSCPEFC.

Výroba se realizuje vlastními zaměstnanci a vlastní technikou nebo dodavatelsky. Protože je MENDELU definována podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako veřejný zadavatel musí dodavatelské činnosti soutěžit. Soutěže provádíme formou dynamického nákupního systému a snahou je zadávat zakázky s kvartálním plněním, abychom využili místních dodavatelů.

4

4 Myslivost

Myslivost je provozována ve vlastní režii ve dvou lesních honitbách – ŠLP Křtiny, Hády, a dvou účelových zařízení – obora Sokolnice a bažantnice Rajhrad. V honitbě ŠLP Křtiny je normována zvěř srnčí, mufloní, jelení, černá, z drobné zvěře zajíc a bažant. V oboře pak zvěř dančí a jelen sika Dybowského. V bažantnici se zaměřujeme na polodivoký chov bažanta obecného. V honitbách loví kromě personálu ŠLP též studenti a zaměstnanci MENDELU.

Další skupinou jsou externí lovečtí hosté, kterým poskytujeme povolenky za úplatu. Pro zájemce poskytujeme i jednorázové poplatkové lovy. Naše zvěřina pocházející z pestrých lesů je vždy čerstvá a ve vysoké kvalitě. Řízení myslivosti a výkon mysliveckého práva ve vlastní režii nám umožňuje naplňovat naše cíle v lesním hospodářství s únosnými stavy zvěře.

5

5 Ostatní

Kromě našeho hlavního poslání ve výzkumu a výuce respektujeme při lesnickém hospodaření i další zájmy, např. v ochraně přírody. Třetina území ŠLP náleží do CHKO Moravský kras a věříme, že naše přírodě blízké lesnické hospodaření je cestou pro naplňování lesnických i ochranářských zájmů. Koneckonců 8 % lesů ŠLP jsou bezzásahovými rezervacemi, kam se chodíme učit od přírody a které byly převážně v 70. letech zakládány právě z iniciativy univerzity.

Při hospodaření bereme v potaz také blízkost brněnské aglomerace a tím i zvýšený tlak na rekreaci v lesích. Naši činnost komunikujeme s veřejností nejrůznějšími způsoby – nejčastěji pomocí webu a sociálních sítí, píšeme články do obecních zpravodajů, zakládáme naučné stezky – nejnověji Pěšina Karla Morávka, atd. Nejoblíbenější činností je však osvěta přímo v lesích, kterou realizujeme formou lesní pedagogiky.

Nezapomínáme přitom ani na lesní estetiku. V rámci unikátního tzv. Lesnického Slavína pečujeme o rozsáhlou síť okrasných palouků, studánek a památníků. Každoročně dodáváme světlo Vánoc a vůni lesů v podobě vánočních stromů do měst a stromků do domácností. Krása našich lesů inspirovala i mnohé umělce. Kniha lesů, vod a strání bílovického občana S. K. Neumanna je toho důkazem.